Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Taakgebieden van de sociotherapie

De beroepsdomeinen maatschappelijk werk en sociaal pedagogisch werk hebben in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) een indeling van taakgebieden gemaakt waardoor het (beter) mogelijk wordt diverse beroepsdomeinen met elkaar te vergelijken.
Binnen deze taakgebieden wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeenschaps-, groeps- en individu gerichte taken.
De kennis en vaardigheden die voor de taakgebieden nodig zijn, worden voor een belangrijk deel geleerd tijdens opleidingen. Het uitvoeren van taken vereist dus een bepaald opleidingsniveau. Dit niveau van opleiding is bepalend voor het niveau van beoepsuitoefening.

 • Taakgebied 1, oriënteren
  Door een intake te verrichten, en/of de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt te inventariseren, oriënteert de sociotherapeut zich op de situatie van de cliënt. Hij verzamelt hierdoor relevante informatie om de huidige situatie en de door de cliënt gewenste situatie in kaart te brengen.
   
 • Taakgebied 2, ontwerpen
  Bij het ontwerpen gaat het om het met de cliënt, op basis van de tijdens de oriëntatie verzamelde gegevens, bespreken en beschrijven van een hulpverleningsplan.
  In het hulpverleningsplan wordt geformuleerd waaraan cliënt en sociotherapeuten gedurende een bepaalde periode gaan werken, er worden concrete en haalbare doelen geformuleerd.
  Het sociotherapeutisch aanbod maakt, als eerder geschreven, onderdeel uit van een behandelingsplan waaraan alle disciplines een aandeel leveren.
   
 • Taakgebied 3, interveniëren
  Onder interveniëren wordt verstaan het gehele handelingsrepertoire waarover de sociotherapeut moet kunnen beschikken bij het uitvoeren van een hulpverleningsplan. De inspanning van de sociotherapeut is erop gericht de handelingsmogelijkheden en daarmee de gedragsalternatieven van de cliënt te vergroten. Dat kan gebeuren door de cliënt toe te rusten met kennis dan wel met competenties. Het vergroten van de competenties van de cliënt heeft betrekking op zijn functioneren als individu en als groepslid in de huidige en eventueel toekomstige leefsituatie.
   
 • Taakgebied 4, evalueren
  De effecten van de interventies worden geëvalueerd aan de hand van de gestelde doelen.
   
 • Taakgebied 5, functiegerelateerde zaken
  Het sociotherapeutisch werk vindt plaats in of vanuit een organisatie. Dit brengt een aantal taken met zich mee, voortkomend uit de functie, die als voorwaardenscheppend kunnen worden opgevat. De sociotherapeut ontwikkelt en optimaliseert de voorwaarden waaronder hij interventies kan plegen gericht op de cliënt. Ook participeert hij in beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.
   
 • Taakgebied 6, beroepsgerelateerde zaken
  De sociotherapeut ontwikkelt en optimaliseert samenwerkingsrelaties met beroepsgenoten en andere deskundigen in en buiten zijn organisatie. Daarnaast maakt hij gebruik van nieuwe ontwikkelingen in zijn beroep en levert waar mogelijk daaraan een bijdrage. De sociotherapeut onderhoudt zijn deskundigheid en levert waar mogelijk een bijdrage aan de theoretische en methodische kennis van zijn beroep. Tevens profileert hij zijn beroep ten opzichte van verwante beroepsgroepen.
  Ook is de sociotherapeut actief ten aanzien van analyse van hulpvragen in het kader van een zich ontwikkelende maatschappelijke context.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©