Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Beroepscode voor sociotherapeuten

Algemene uitgangspunten

Professioneel handelen

 • De sociotherapeut voldoet aan de in het functieprofiel beschreven criteria, welke opgesteld zijn door de Vereniging ter Bevordering Sociotherapie en die bekend zijn bij de voor de beroepsgroep relevante organisaties.
   
 • De sociotherapeut is persoonlijk verantwoordelijk voor de wijze waarop hij zijn professionele taken uitvoert.
   
 • De sociotherapeut houdt de kennis en vaardigheden bij die nodig zijn voor een adequate beroepsuitoefening.
   
 • De sociotherapeut is zich bewust van en houdt rekening met de grenzen van het eigen vakgebied.
   
 • De sociotherapeut toetst zijn handelen aan de inhoud van deze beroepscode.
   
 • De sociotherapeut ondersteunt activiteiten ter bevordering van de beroepsontwikkeling en neemt hiertoe zelf initiatieven.
   
 • De sociotherapeut is op de hoogte van de rechtspositie van de cliënt, respecteert deze en informeert de cliënt desgewenst over de betekenis ervan.
   
 • De sociotherapeut toont met inachtneming van de doelstelling van de in richting waaraan hij verbonden is, jegens iedere cliënt een gelijke grondhouding.

Samenwerking algemeen

 • De sociotherapeut werkt als lid van een team mee om een verantwoord geheel van sociotherapeutische hulpverleningsaktiviteiten te realiseren.
   
 • De sociotherapeut levert vanuit zijn eigen professionele kennis en vaardigheden een bijdrage aan de doelstellingen van de instelling waar hij werkzaam is.
   
 • De sociotherapeut is op de hoogte van de aard en betekenis van het beroep van een ieder die als beroepsbeoefenaar bemoeienis heeft met de cliënt.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©