Instituut voor Sociotherapie

Beroepsprofiel voor Sociotherapeuten

Beroepscode voor sociotherapeuten

De sociotherapeut in relatie tot de cliënt

Sociotherapeutisch handelen

 • De sociotherapeut stimuleert de cliënt tot bewustwording van eigen mogelijkheden en tot het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.
   
 • De sociotherapeut stimuleert de cliënt aktief deel te nemen aan zijn behandeling.
   
 • De relatie van de sociotherapeut met de cliënten heeft als doel dat de cliënten leren van elkaar, van de sociotherapeuten en van de andere leden van het behandelteam om vergroting van het probleemoplossend vermogen te realiseren.
   
 • De sociotherapeut intervenieert wanneer een cliënt in de leefgroep in een positie is gekomen die het vergroten van het probleemoplossend vermogen belemmert.
   
 • De sociotherapeut houdt overzicht over het totaal van sociotherapeutische hulpverleningsaktiviteiten en zorgt ervoor dat deze een samenhangend geheel vormen en geen tegenstrijdige eisen aan de cliënten stelt.

Ethisch handelen

 • De sociotherapeut toont begrip voor de existentiële waarden van de cliënt.
   
 • De sociotherapeut maakt op geen enkele manier misbruik van de hem toevertrouwde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
   
 • De sociotherapeut onderneemt geen pogingen tot sexuele toenadering en gaat niet in op toenaderingen van de cliënt.
   
 • De sociotherapeut benadert de cliënt niet op agressieve wijze.
   
 • De sociotherapeut gaat met de cliënt geen zakelijke transacties aan en neemt geen geschenken aan.
   
 • Bij geschillen tussen cliënt en sociotherapeut verwijst de sociotherapeut naar de daartoe bestemde instanties.
   
 • De sociotherapeut houdt tegenover derden geheim wat hij bij de uitoefening van zijn beroep te weten is gekomen. Tegenover de leden van het behandelteam waarvan hij deel uitmaakt houdt hij geen informatie achter. De sociotherapeut zorgt ervoor dat de cliënt dit weet.
   
 • De sociotherapeut verzamelt niet meer gegevens dan nodig voor de uitoefening van zijn beroep en ziet toe op een voor deze gegevens verantwoord dossierbeleid.
   
 • De sociotherapeut motiveert zijn samenwerkingsrelatie met degenen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de cliënt tegenover de cliënt zo goed mogelijk.

Index Terug naar index van dit artikel
Kopieer deze tekst

Inhoudsopgave | Contact | Voorpagina | Top
Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 2 januari 2005
Productie: PurpleUnlimited ©